Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η διοίκηση της Unixfor Α.Ε. αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012, ώστε:

 • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
 • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
 • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρείας ενώπιον των πελατών της.

 

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει ως στόχο:

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.
 • Τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και φήμης.
 • Τη διασφάλιση της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας.
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής.
 • Την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους.
 • Την δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301:2012.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται στην προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας καθώς και στην ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκδήλωση περιστατικών που διακινδυνεύουν την ομαλή διεξαγωγή των κρίσιμων λειτουργιών της.

Η Unixfor Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Systems), από τον φορέα πιστοποίησης EUROSERT (European Inspection and Certification Company S.A) και το οποίο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

 

Αθήνα,

Σεπτέμβριος 2019